Zimní opatření u malt GROUTEX

Zásady práce s nesmrštivými maltami GROUTEX při nízkých teplotách

Jedna z obecných zásad pro práci s cementovými hmotami nedoporučuje práci při teplotách nižších než +5 oC.
Důvodem je prodlužování hydratace a při poklesu teplot pod bod mrazu dochází k následnému rozrušení slabých vazeb v materiálu narůstajícími krystaly zmrzlé vody. Dosáhne-li cementový materiál pevnosti v tlaku alespoň 5 MPa a více, je již vůči nízkým teplotám dostatečně odolný.
Vezme-li se tato skutečnost v úvahu a využije-li se rychlého nárůstu pevnosti malt řady Groutex, je možné s nimi pracovat za nízkých teplot (i kolem bodu mrazu).

Vývoj pevnosti materiálu Groutex 603 v závislosti na teplotě:
— Pevnost v tlaku (MPa) při teplotě okolí, suché směsi a záměsové vody —
Uplynulý čas okolí 20 oC okolí 10 oC okolí 6 oC okolí 3 oC
směs, voda 20 oC směs, voda 10 oC směs, voda 15 oC směs, voda 25 oC
1 hodina 20
1,5 hodiny 25 5 7 15
2 hodiny 11 15 20
3 hodiny 13 17 25
1 den 50 24
Při práci s maltami řady GROUTEX za nízkých teplot je však nutné dodržet následující doporučení:
 • Sledovat předpovědi počasí a vývoj teplot na pracovišti. Práci s materiálem naplánovat tak, aby materiál získal dostatečnou pevnost do doby, než teploty výrazně poklesnou (obecně nejlépe kolem poledne před podvečerním poklesem teplot).
 • Je-li to možné temperovat před aplikací malt okolní betonové dílce plamenem nebo teplometem (ohřevem zajistit rozpuštění případné noční námrazy na dílcích – důležité !!) a temperovat tak určitou vrstvu materiálu, která nebude tolik odnímat teplo z malt Groutex před následným postupným vychladnutím.
 • Pro penetraci (prefa-dílců, betonu) využít teplé vody o maximální možné a dostupné teplotě. Není-li možné k temperování a případnému odstranění námrazy použít teplomet, využít k tomu horké penetrační vody (při vysoké teplotě vody alespoň ve dvou krocích k zabránění teplotního šoku v materiálu). Aplikovat malty v krátké době po dostatečném nasáknutí místa penetrační vodou, kdy ještě nedojde opět k významnému prochladnutí.
  Pozor na obecnou zásadu – přebytek vody odstranit aby nedošlo k nežádoucímu naředění malty. Nejde-li to mechanicky využít případně vlastnosti malty (obecně při lití z jedné strany vytlačuje z dutin vodu) a přebytkem materiálu vodu odstranit, prsty kontrolovat správnou konzistenci malty, naředěný materiál odstranit!
 • Pytle se suchou směsí malty co možná nejdéle skladovat v suchu a teple (např. temperované stavební buňce), případně potřebné množství směsi v dostatečném předstihu do tohoto prostoru přenést ze skladovacího místa.
 • Záměsovou vodu ohřát alespoň na teplotu 25 oC a více.
 • Další možností, která přispěje k rychlejšímu nastartování procesu tuhnutí malty je přídavek rychlocementu MULTIFIX RAPIDE v poměru cca 10-20% k maltě.
  Nejprve připravit maltu (správný poměr cement-voda), rozmíchat směs rychlocementu (opět dodržený poměr cement-voda) a vzápětí směs dobře vmíchat do směsi malty. Při přípravě rychlocementu použít stejné zásady jako u malty Groutex (skladování v teple atd).
  Přídavek rychlocementu (vzájemný poměr) je žádoucí odzkoušet na konkrétní aplikaci, tj. teplotu, způsob užití apod. aby nedocházelo k nežádoucímu ovlivnění vlastností (např. naopak k předčasnému tuhnutí atd.)
 • Umožňují-li to podmínky místo aplikace přikrýt nebo jinak chránit k udržení teploty a oddálení procesu prochládání.
 • Nespěchat s případným odbedněním místa aplikace materiálu jako zálivkové malty, posečkat dle vývoje teplot alespoň 36 hodin.
 • Materiál zatěžovat úměrně k vývoji teplot a dosažení potřebných pevnostních parametrů po vytvrdnutí.
Upozornění:

Další informace jsou obsaženy v technickém listě výrobku. Nejste-li si postupem jistí, stavební práce s maltami řady GROUTEX při nízkých teplotách konzultujte s dodavatelem. Není-li možné uplatnit alespoň některá z uvedených doporučení a zajistit tak náběh pevností malty před poklesem teplot s maltou při nízkých teplotách raději nepracujte !! Dodavatel nenese odpovědnost za případně vzniklé škody při neodborném zacházení a nedodržení popsaných opatření.


Převzato ze stránek společnosti Profimat